قاب طبیعت
لوگوی محیط زیست

  • بررسی وشناخت اثرات کمی و کیفی آلودگی منابع آب و خاک کشور ناشی از منابع مختلف آلوده کننده
  • بررسی آثارزیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع آب و خاک و ارائه پیشنهادات لازم برای استفاده بهینه از منابع
  • جلوگیری ازافزایش آلودگی منابع آب و خاک و مهار آلودگیهای موجود
  • تلاش درجهت ایجاد برنامه های جامع مدیریت پسماند و پساب کشور
  • تلاش درجهت اجرایی نمودن اهداف کنوانسیونهای بین المللی به منظور تحکیم جایگاه زیست محیطی کشور در عرصه های بین المللی

اهداف ما

  • بررسی وشناخت اثرات کمی و کیفی آلودگی منابع آب و خاک کشور ناشی از منابع مختلف آلوده کننده
  • بررسی آثارزیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع آب و خاک و ارائه پیشنهادات لازم برای استفاده بهینه از منابع
  • جلوگیری ازافزایش آلودگی منابع آب و خاک و مهار آلودگیهای موجود
  • تلاش درجهت ایجاد برنامه های جامع مدیریت پسماند و پساب کشور
  • تلاش درجهت اجرایی نمودن اهداف کنوانسیونهای بین المللی به منظور تحکیم جایگاه زیست محیطی کشور در عرصه های بین المللی